Domstolsärenden ska skötas utan att någons hälsa äventyras

Domstolsverkets rekommendation är att domstolarna, inom ramen för befintliga resurser, fortsättningsvis handlägger alla domstolsärenden i så hög grad det låter sig göras, det vill säga då det kan ske utan att domstolarnas användare eller personalen utsätts för fara för coronavirussmitta. Trots rådande undantagsförhållanden har inga ändringar i lagstadgade tidsfrister föreskrivits. Det betyder att tidsfrister och övrigt innehåll i kallelser och uppmaningar som skickats av domstol är oförändrade, om inte mottagaren har underrättats om något annat. Domstolsverket gav i går nya anvisningar till domstolarna.

Domstolsverket rekommenderar samtidigt att domstolarna i sin verksamhet i så stor utsträckning som möjligt utnyttjar distansdeltagande i fråga om huvudförhandlingar, muntliga förhandlingar, förberedelsesammanträden och medling. Ordföranden beslutar från fall till fall om vem som måste vara personligen närvarande och vem som kan delta genom distansförbindelse med bild och ljud eller alternativt endast ljud.

Som huvudregel kan det bli nödvändigt att inställa ett sammanträde och skjuta upp behandlingen ifall en parts personliga närvaro är nödvändig och saken av någon anledning inte kan behandlas genom distansförbindelser. Det här gäller ändå inte brådskande tvångsmedelsärenden och brottmål som gäller en häktad svarande. Domstolsverket har redan tidigare gett rekommendationer om hur ärenden vid behov kan prioriteras.

Domstolsmyndigheten rekommenderar också att det i domstolarnas allmänna utrymmen görs nödvändiga arrangemang för att undvika nära kontakt mellan personer som besöker domstolen. Åtminstone i de rättegångar eller förhandlingar där antalet involverade personer överstiger tio strävar man till att - i mån av möjlighet - dela upp deltagarna i flera salar som har en bild- och ljudförbindelse med varandra.

Domstolarnas kundservice fortsätter på vanligt sätt också under undantagsförhållanden. Domstolens användare uppmanas dock att uträtta ärenden elektroniskt och per telefon.

Enligt Domstolsverket ska domstolarna ombesörja en god och effektiv kommunikation, både internt men särskilt i förhållande till domstolen användare och olika bindningsgrupper.

Undantagsförhållandena medför inte ändringar i de gällande bestämmelserna om offentlighet vid rättegångar. Därför är det av vikt att i all lagskipningsverksamhet även framöver beakta offentlighetsaspekten. I ett enskilt mål är det ordföranden som fattar beslut om rättegångens offentlighet.

I enlighet med statsrådets riktlinjer rekommenderar Domstolsverket att man vid domstolarna i så stor utsträckning som möjligt övergår till distansarbete då de anställdas arbetsuppgifter tillåter det.

För mer information:

Riku Jaakkola, domstolsmyndighetens överdirektör, tfn 029 565 0513, riku.p.jaakkola@oikeus.fi

Publicerad 19.03.2020