Tuomioistuinviraston strategia 2021-2025

Tuomioistuinviraston tehtävä on auttaa tuomioistuimia toimimaan laadukkaasti ja tuloksellisesti.


Kehitämme tuomioistuinten toimintaa ja henkilöstön osaamista monella tapaa − kouluttamalla, järjestämällä toimitila- ja ICT-ratkaisuja, tuottamalla keskitettyjä hallintopalveluja ja kohdentamalla resursseja tasapuolisesti.


Näin turvaamme osaltamme tuomioistuinten toimintaa ja asemaa yhteiskunnassa. Tuomioistuinten riippumattomuus on toimintamme lähtökohta.

Tarkoitus

Tuomioistuimia varten − laadukkaan lainkäytön mahdollistaja.

Tavoitteet

Tuomioistuinten asema, riippumattomuus ja toimintaedellytykset on pysyvästi turvattu.

Tuomioistuinvirasto on luotettu hallinto- ja kehittämispalveluiden tuottaja tuomioistuimille.

Tuomioistuinvirasto on yhteiskunnassa tunnettu ja arvostettu oikeudenhoidon toimija.

Teemat

Tuomioistuinlaitoksen osaamisen ja toiminnan kehittäminen ja laadun parantaminen

Kehitämme tuomioistuinlaitoksen osaamista, toimintamalleja ja työtapoja. Huolehdimme parhaiden käytänteiden jakamisesta, tarpeiden ja mahdollisuuksien ymmärtämisestä, osaamisen lisäämisestä sekä digitaalisten palveluiden kehittämisestä.

Riittävien ja laadukkaiden resurssien turvaaminen

Huolehdimme, että tuomioistuinlaitoksen voimavarat ovat oikeassa suhteessa työmääriin nähden. Tarjoamme toimivat ja turvalliset tilat sekä modernit, työtä helpottavat välineet ja ICT-järjestelmät.

Vaikuttava viestintä

Lisäämme tietoisuutta Tuomioistuinviraston ja tuomioistuinten toiminnasta sekä kehitämme myönteistä työnantajakuvaa. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tuotamme luotettavaa tietoa.

Tuloksellinen verkostotoiminta

Toimimme aktiivisesti ja vaikuttavasti kansainvälisesti, valtakunnallisesti ja tuomioistuinlaitoksen sisällä.

Hallintopalveluiden tuottaminen ja kehittäminen

Tarjoamme oikea-aikaista asiantuntemusta hallinnollisen päätöksenteon tueksi. Tuotamme laadukkaita tukipalveluita tuomioistuimille. Kehitämme hallinnon toimintatapoja ja sujuvia prosesseja digitaalisessa ympäristössä.

Oman henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi

Varmistamme henkilöstömme osaamisen ja työhyvinvoinnin. Vaalimme henkilöstömme oppimishalua ja motivaatiota.

Tuomioistuinviraston strategia 2021-2025

Julkaistu 15.12.2021