2.1. Vastuullisuuden tavoitteet ja seuranta

Oikeusministeriön hallinnonalan yhteiset tavoitteet kestävän kehityksen periaatteiden edistämiseksi (VN/13582/2021-OM) ovat tulostavoitteena vuodesta 2022 alkaen:

  1. Kestävää kehitystä koskevan tiedon analysoinnin ja käytön lisääminen: Tuomioistuinvirasto arvioi oman toimialansa datan hyödyntämismahdollisuudet Agenda 2030-tavoitteisiin liittyen.
  2. Järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen vastaisen työn vahvistaminen: Tuomioistuinlaitos noudattaa hallinnonalan yhteisiä suosituksia tilanteisiin, joissa virkamies työtehtävässään joutuu järjestelmällisen häirinnän, uhkailun, maalittamisen ja vihapuheen kohteeksi.
  3. Lapsen aseman parantaminen demokratiassa ja oikeushallinnossa.

Tuomioistuinlaitoksen ydintehtävän kannalta olennaisimmaksi kestävän kehityksen tavoitteeksi on tässä raportissa tunnistettu YK:n kestävän kehityksen tavoite 16:

  • Edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Näiden lisäksi toiminnalla voidaan vaikuttaa mm. tavoitteisiin 5, 10, 12 ja 13:

  • Saavuttaa sukupuolten välinen tasa-arvo sekä vahvistaa naisten ja tyttöjen oikeuksia ja mahdollisuuksia;
  • Vähentää eriarvoisuutta maiden sisällä ja niiden välillä;
  • Varmistaa kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys;
  • Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan.

Raportissa on pyritty keskittymään toiminnan kannalta keskeisimpiin YK-tavoitteisiin. Raportti ei ole kattava kuvaus tuomioistuinlaitoksen toiminnasta. Tuomioistuinlaitoksen toiminnasta raportoidaan vuosittain mm. tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.

Jokaista viittä valittua tavoitetta vastaa tässä raportissa oma lukunsa (luvut 3–7), jossa kerrotaan, mikä on toiminnan ns. kädenjälki eli miten tuomioistuinlaitos vaikuttaa toiminnallaan kyseisen kestävän kehityksen tavoitteen toteutumiseen. Vuoden 2021 raportointiin nähden raportoitaviin alatavoitteisiin on lisätty tavoitteet: 16.2 lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen; 16.1. vähentää merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja niihin liittyviä kuolemantapauksia kaikkialla; sekä 10.3. taata yhtäläiset mahdollisuudet ja vähentää eriarvoista kohtelua muun muassa poistamalla syrjinnän mahdollistavat lait, politiikat ja käytännöt sekä edistämällä asianmukaista lainsäädäntöä, politiikkoja ja toimenpiteitä. Kappaleessa 8. kerrotaan tuomioistuinlaitoksen toimista toiminnan jalanjäljen pienentämiseksi.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteen 16. mukaiset seikat ovat sisään rakennettuja tuomioistuinten perustoimintaan. Erityisesti tuomioistuinten päälliköt seuraavat kunkin tuomioistuimen toimintaa. Toisaalta seurantaa tapahtuu myös tuomioistuinten toimintaan kuuluvan muutoksenhakuprosessin kautta. Tuomioistuinten tulostavoitteeksi kuluvalle vuodelle on asetettu tehdä itsearviointia omista toimista hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Julkaistu 15.5.2023