3. Tuomioistuinlaitos vastuullisena toimijana

YK:n kestävän kehityksen tavoite 16 on edistää rauhanomaisia yhteiskuntia ja taata kaikille pääsy oikeuspalveluiden pariin; rakentaa tehokkaita ja vastuullisia instituutioita kaikilla tasoilla.

Perustuslain mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen käsiteltäväksi (access to court). Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Tuomioistuinviraston johtokunta vahvisti 1.3.2023 uuden strategian vuosille 2023–2033. Strategian visiossa korostetaan tuomioistuinlaitoksen asemaa ja oikeusturvan laatua sekä tiivistetään tahtotila: Oikeusvaltion ytimessä – Tuomioistuimet tuottavat laadukasta oikeusturvaa joutuisasti ja nykyaikaisin menetelmin. Tuomioistuinvirastolle luotiin vuonna 2021 strategia, jossa sen tarkoitus määriteltiin näin: Tuomioistuimia varten − laadukkaan lainkäytön mahdollistaja.

Julkaistu 15.5.2023