3.1. Kansainvälinen yhteistyö oikeusturvaa edistämässä

Alatavoitteen 16.3. mukaisesti edistetään oikeusturvaa kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla sekä varmistetaan kaikille yhtäläinen pääsy oikeuspalveluiden piiriin.

Kansainvälisellä tasolla oikeusturvaa edistetään muun muassa tiiviillä yhteistyöllä. Tuomioistuinvirasto osallistuu useaan kansainväliseen organisaation tai verkoston toimintaan ja myös tuottaa tietoa Euroopan Komission Oikeusvaltiokertomukseen, koordinoi vastauksia Euroopan neuvoston oikeuslaitoksen kehittämiskomitean (CEPEJ) oikeudenhoidon tilaa koskevaan kyselyyn ja Euroopan unionin oikeusalan tulostauluun. Tässä yhteistyössä ja raporteissa esiin nousevat kehittämiskohteet tuodaan keskusteluun Tuomioistuinvirastossa, samoin kuin näissä verkostoissa käydyt keskustelut, joista saattaisi kummuta kehitysprojekteja.

Tuomioistuinvirasto osallistuu myös aktiivisesti Euroopan tuomioistuinneuvostojen verkoston (European Network of the Councils for the Judiciary, ENCJ) toimintaan, jossa eurooppalaiset tuomarineuvostot tuottavat Euroopan laajuista tietoa ja jakavat kokemuksiaan. Tuomioistuinvirasto on vastaanottanut kansainvälisiä vieraita ja osallistunut kansainvälisiin yhteistyötapaamisiin, jossa se on jakanut parhaita käytänteitään. Vuonna 2022 Suomessa järjestettiin IACA:n (International Association for Court Administration) seminaari, johon osallistui tuomioistuinten edustajia.

Tuomioistuinvirasto myös osallistuu useisiin koulutusprojekteihin – esimerkiksi koulutusprojekteihin EIPA:n, EJTN:n, ERA:n ja oikeusministeriön vetämän EJN rikosoikeudellisen verkostoon– ja kykenee näin tarjoamaan myös koulutusta. EJN:n siviilioikeudellisesta Suomen verkostosta ja rikosoikeudellisesta Suomen verkostosta on tarkoitus avustaa tuomareita niissä tapauksissa, joissa on valtioiden rajat ylittäviä elementtejä. Tämä lisää asianosaisten mahdollisuuksia saada asiansa asiallisesti käsitellyksi myös silloin, kun asiassa on rajat ylittävä eurooppalainen elementti. Henkilöstöä on osallistunut EJTN:n koulutuksiin ja tuomareita on ollut viime vuosina EJTN-vaihto-ohjelmassa mukana. Tuomareiden ohella myös kansliahenkilökuntaan kuuluvilla on mahdollisuus osallistua kansainvälisiin vaihto-ohjelmiin.

Lisäksi yhteistyötä kansainvälisissä asioissa tehdään oikeusministeriön kansainvälisen oikeusavun yksikön kanssa. Kansainvälisen oikeusavun yksikkö toimii useiden kymmenien siviili- tai rikosoikeudellista yhteistyötä koskevien EU-säädösten ja kansainvälisten sopimusten mukaisena keskusviranomaisena.

Julkaistu 15.5.2023