3.5. Laadukkaalla lainkäytöllä väkivaltarikoksia vastaan

Alatavoitetta 16.2 lopettaa kaikki lapsiin kohdistuva pahoinpitely, hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja kaikki väkivallan muodot sekä lasten kiduttaminen toteutetaan tuomioistuimissa laadukkaalla lainkäyttötoiminnalla. Myös alatavoitteen 16.1. vähentää merkittävästi kaikkia väkivallan muotoja ja niihin liittyviä kuolemantapauksia kaikkialla toteutumista edistetään samoin toimin lainkäytön ja koulutuksen kautta.

Lainkäytön osalta kysymys on siitä, että mahdollisimman ajantasaisen ja monipuolisen tietotaidon omaavat tuomarit ratkaisevat tuomioistuimiin tuodut asiat ilman viivytystä, hienotunteisesti ja oikeudenmukaisesti. Tähän liittyy esimerkiksi ymmärrys väkivallan ja ihmiskaupan erilaisista ilmenemismuodoista sekä ilmiöistä ylipäätään. Laadukkaaseen oikeudenhoitoon kuuluu näissä asiaryhmissä korostuneesti perehtyneisyys haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kohtaamiseen ja mahdollisen suojelutarpeen huomioiminen.

Tuomioistuinvirasto on ollut mukana oikeusministeriön työryhmissä koskien lainsäädäntöhankkeita lähestymiskiellon tehostamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 143/2022 vp.) sekä esitutkintalain 3 luvun 11 §:n ja oikeudenkäynnistä rikosasioista annetun lain 1 luvun 8 a §:n ja 5 luvun 13 §:n muuttamisesta (HE 144/2022 vp.). Esitysten tavoitteena on parantaa lähestymiskiellon tehokkuutta, vähentää lähestymiskiellon rikkomista ja lisätä erityisesti lähisuhdeväkivallan uhrin turvallisuutta sekä nopeuttaa lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä. Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittelyä koskevassa esityksessä ehdotetaan, että esitutkinta olisi toimitettava kiireellisesti, jos epäillään alle 18-vuotiaaseen kohdistunutta seksuaalirikosta taikka alle 18-vuotiaan henkeen, terveyteen, vapauteen, yksityisyyteen, rauhaan tai kunniaan kohdistunutta rikosta. Tuomioistuimessa pääkäsittely olisi näissä tilanteissa aloitettava 30 päivän kuluessa asian vireille tulosta.

Oikeusministeriö on myöntänyt Rikosuhripäivystykselle valtionavustuksen naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevään koulutushankkeeseen vuosille 2021–2022. Hankkeen tavoitteena on kouluttaa poliiseja, syyttäjiä, tuomareita ja oikeusavustajia naisiin kohdistuvaan väkivallan ilmiöalueista. Tuomioistuinviraston edustaja on yhdessä Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarin kanssa ollut mukana koulutushankkeessa koulutuksen suunnittelussa, toteutuksessa ja koulutuksen markkinoinnissa tuomioistuinten henkilökunnalle.

Ensi- ja turvakotien liiton Turvassa-hankkeessa 2022 tavoitteena on ollut lisätä ammattilaisten ymmärrystä, osaamista ja auttamisen tapoja konfliktoituneista erotilanteista. Tuomioistuinviraston edustaja on toiminut hankkeen ohjausryhmässä. Toukokuussa 2022 on järjestetty koulutustilaisuus ”Lapsi rikosoikeudellisessa menettelyssä”.


Mittari: Yhtenä mittarina tavoitteessa voitaisiin pitää aiheesta vuosittain järjestettyjen koulutusten ja niihin osallistuvien henkilöiden määrää. Toistaiseksi mittaria ei kuitenkaan ole käytössä.

Julkaistu 15.5.2023