3.6. Avoin ja läpinäkyvä tiedon saanti

Alatavoitetta 16.10 taataan julkinen tietojen saanti ja turvataan perusvapaudet kansallisen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti toteutetaan laadukkaalla lainkäyttötoiminnalla.

Tuomioistuimet käyttävät merkittävää julkista valtaa ja muun muassa tästä syystä johtuen tuomioistuimen toimintaan kohdistuu korostetumpi julkisuuden vaatimus, kuin monen muun viranomaisen toimintaan. Tärkeää on, että esimerkiksi ratkaisutoiminnan avoimuus ja läpinäkyvyys voidaan turvata riittävällä tavalla ja siten, että ratkaisutoiminnan kannalta relevantit seikat voidaan viestiä yksittäistapauksissa samalla asianosaisten tietosuoja turvaten.

Pääsääntöisesti oikeudenkäynnin perustiedot ja diaaritiedot ovat julkisia. Sen lisäksi, että tuomioistuimet antavat niissä käsiteltävien asioiden diaaritietoja, myös Oikeusrekisterikeskus luovuttaa valtakunnallisesti oikeudenkäynnin julkisia perustietoja ja diaaritietoja tuomioistuinasioista esimerkiksi tiedotusvälineille ja tutkijoille, mikä tehostaa tiedonsaantia. Myös tuomioistuimet jakavat tietoa niissä vireillä olevista asioista. Laki julkisen hallinnon tiedonhallinnasta edellytti, että tiedonhallintayksiköiden tuli vuoden 2020 aikana laatia asiarekisteristään asiakirjajulkisuuskuvaus, joka tehostaa tiedonsaantia ja helpottaa tiedonsaantipyyntöjen esittämistä. Tuomioistuimet ja Tuomioistuinvirasto ovat vuoden 2021 alusta julkaisseet sivuillaan asiakirjajulkisuuskuvauksia, joiden laadinnassa monet virastot hyödynsivät yhteisesti laadittua kuvauspohjaa.

Oikeus.fi-sivuja on edelleen kehitetty vuoden 2022 aikana ja tiedonsaantia on edistetty muun muassa kehittämällä mallilomake asiakirjapyyntöihin käräjäoikeudesta. Keväällä 2022 on Tuomioistuinviraston toimesta järjestetty tuomioistuimille neljä webinaaria viestinnästä, tiedottamisesta, median kohtaamisesta sekä julkisuuden ja tietosuojan yhteensovittamisesta. Koulutuksen kautta viestintä ja mm. tietopyyntöihin vastaaminen tehostuu ja tätä kautta tuomioistuintoiminnan avoimuus lisääntyy.

Tietosuoja on kiinteä osa sähköisten asiakasrajapintojen ja uusien tietojärjestelmien rakentamista. Asianmukaisten suojatoimien toteuttaminen eri palvelujen yhteydessä vahvistaa ja ylläpitää kansalaisten luottamusta viranomaistoimintaan ja sähköisiin palveluihin. Henkilötietojen suojan merkitys muita perusoikeuksia suojaavana avaintekijänä korostuu, kun uutta tekniikkaa otetaan käyttöön.

Tuomioistuintoiminnan näkökulmasta tietosuoja on tärkeä osa toiminnan laadukkuutta ja turvaa osaltaan myös toiminnan riippumattomuutta. Tietosuoja on itsessään perusoikeus, mutta sillä on merkittävä rooli myös muiden perusoikeuksien toteutumisen kannalta. Tietosuoja turvaa myös osaltaan oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin sekä oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin.

Tuomioistuinlaitoksen henkilökuntaa on koulutettu aktiivisesti tietosuoja-asioista ja siitä, kuinka tietosuoja huomioidaan osana päivittäistä työtä. Julkisuuden ja tietosuojan yhteensovittamiseen liittyvät kysymykset ovat poikkeuksellisen haasteellisia ja Tuomioistuinviraston tarjoamalla koulutuksella on pystytty syventämään ja kehittämään edelleen tuomioistuinlaitoksen henkilökunnan osaamista tietosuoja-asioissa.

Oikeudenkäyntien julkisuus on toteutunut normaalisti ja siitä on huolehdittu muun muassa kouluttamalla tuomioistuinten henkilökuntaa. Oikeus.fi-portaalin sivut, jossa on tuomioistuinten yhteistä sisältöä, ovat laajentuneet vuoden 2022 aikana. Sinne on lisätty mm. työntekijähaastatteluja eri tehtävissä toimivista tuomioistuinlaitoksen edustajista.

Usea tuomioistuin on myös avannut uusia sosiaalisen median tilejä Twitteriin ja LinkedIniin vuonna 2022. Tilejä on hyödynnetty mm. rekrytointi-ilmoitusten ja muiden yleisten tietojen julkaisemiseen. Myös osa mediatuomareista ja muista tuomioistuinlaitoksen henkilöstöstä jatkoi tiedon jakamista sosiaalisessa mediassa aktiivisesti. Tämä on tärkeä osa tuomioistuinlaitoksen avoimuutta median ja kansalaisten suuntaan.

Vuonna 2022 mediatuomariverkostoon tuli taas useita uusia jäseniä ja verkoston toiminta jatkui aktiivisena. Mediatuomaripäivät, joissa järjestettiin mm. esiintymisvalmennusta ja muuta yhteistä koulutusta, pidettiin Turussa syksyllä 2022. Mediatuomariverkosto - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi) on perustettu 2016 ja sen tarkoituksena on lisätä tuomioistuinten toiminnan läpinäkyvyyttä. Lisäksi tavoitteena on lisätä yleistä tietämystä tuomioistuinten toiminnasta ja yleisesti oikeuskäytännöistä. Vuonna 2022 mediatuomareita oli noin 20 eri käräjä- ja hovioikeuksissa. Uusina mediatuomareina on aloittanut myös äidinkielenään ruotsia puhuvia, mikä takaa entistä paremman mediatuomaritoiminnan yhdenvertaisuuden kieliryhmien osalta. Vuoden 2022 aikana on myös aktiivisesti keskusteltu mediatuomaritoiminnan laajentamisesta hallintotuomioistuimiin. Verkostoon tuli lisää hallinto-oikeuksien edustajia. Vuoden 2022 lopulla käynnistettiin mediatuomareiden podcastsarjan suunnittelu ja julkaistiin neljä mediatuomareiden blogikirjoitusta.

Tuomioistuinviraston yhtenä tulostavoitteena on lapsen aseman edistäminen oikeushallinnossa. Tuomioistuinlaitos pyrkii tavoitteeseen muun muassa tuottamalla materiaalia nuorille ja lapsille suunnattua materiaalia heitä koskevien asioiden käsittelystä tuomioistuinlaitoksessa vuoteen 2025 mennessä. Toimenpiteinä Tuomioistuinvirasto on jo julkaissut videon lasten huoltoriitojen sovittelusta ja uudistaa aihetta koskevan esitteen. Tuomioistuinviraston YouTube-kanavalle tuotettavaa videoaineistoa tarjotaan kouluille tai opettajille hyödynnettäväksi lasten ja nuorten opetuksessa. Tuomioistuinlaitoksen julkisille verkkosivuille lisätään lapsille ja nuorille suunnattua materiaalia, jonka suunnittelu käynnistyi vuoden 2022 lopulla ja sivut on tarkoitus julkaista vuoden 2023 aikana.

Myös tietoalustojen kehittäminen edistää tavoitteen toteutumista. Tätä työtä on kuvattu edellisissä kappaleissa. Tuomioistuinvirasto päivittää aktiivisesti myös omia verkkosivujaan ja on lisännyt niiltä saatavan tilastotiedon määrää (Tilastoja - Tuomioistuinlaitos) .

Konkreettisena esimerkkinä tavoitteen edistämisestä voidaan nostaa esille Varsinais-Suomen käräjäoikeus, joka edistää lasten ja nuorten mahdollisuuksia tutustua tuomioistuimen toimintaan suosimalla koululais- ja opiskelijaryhmien osallistumista yleisönä oikeudenkäyntien seuraamiseen. Samassa yhteydessä istuntojen puheenjohtajat selostavat istuntotauoilla istuntoa seuraaville koululaisille ja opiskelijoille mm. asioiden käsittelyn kulkua tuomioistuimessa.

Vakuutusoikeus järjesti marraskuussa 2022 vakuutusoikeuden historian ensimmäisen sidosryhmäpäivän, jossa vakuutusoikeuden toimintaa ja oikeudenkäyntiprosessia esiteltiin muun muassa ensimmäisen asteen päätöksentekijöille ja muutoksenhakijoiden asiamiehinä toimiville avustajille.


Mittarit: Tuomioistuinviraston YouTube-kanavan videoiden katselukerrat voidaan laskea ja verkkosivujen saavutettavuus (koskee kaikkia tuomioistuimia) auditoitiin keväällä 2022. Kävijätilastoja on saatavilla vuoden 2022 tammikuusta alkaen. Mediatuomariverkosto julkaisi vuonna 2022 neljä blogikirjoitusta: Blogi - Tuomioistuinlaitos (oikeus.fi) ja aloitti podcast-sarjan toteuttamisen.

Julkaistu 12.5.2023