6. Hankintojen vastuullisuus

Tuomioistuinlaitos voi toiminnallaan edistää YK:n kestävän kehityksen tavoitetta koskien kulutus- ja tuotantotapojen kestävyyttä erityisesti alatavoitteen 12.7. (Edistää kestäviä julkisia hankintakäytäntöjä kansallisten lakien ja prioriteettien mukaisesti.) kautta.

Tuomioistuinvirasto on laatinut hankintojen toimintasuunnitelman, jonka mukaan hankinnat ovat suunnitelmallisia ja kustannustehokkaita ja samalla vähennetään prosessikustannuksia. Toimintasuunnitelman mukaan hankintoja pyritään toteuttamaan mahdollisimman suunnitelmallisesti, mikä osaltaan lisää taloudellista kestävyyttä. Suunnitelman mukaan hankinnoilla edistetään muita heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työllistymistä siihen soveltuvissa hankinnoissa: tunnistetaan työllistymisehtojen kannalta soveltuvia hankintakokonaisuuksia ja pyritään ottamaan työllistymisehto mukaan soveltuviin kilpailutuksiin. Tavoitteena on luoda suunnitelma ja tavoitteet hankintojen hiilijalanjäljen pienentämiseksi.

Tuomioistuinlaitoksella on oma hankintaohjeensa TIV/108/2020 koskien tuomioistuinlaitoksen virastojen hankinnoissa noudatettavia menettelytapoja ja niihin liittyviä sopimuskäytäntöjä. Tuomioistuinlaitoksen hankinnat toteutetaan mahdollisimman taloudellisesti, suunnitelmallisesti (esimerkiksi hankintayhteistyö paikallistasolla) sekä tarkoituksenmukaisina kokonaisuuksina ympäristönäkökohdat ja kestävän kehityksen periaatteet huomioon ottaen. Ohjeen mukaan tuomioistuinlaitoksen hankinnoissa tulee mahdollisuuksien mukaan huomioida kiertotalouteen ja cleantech -ratkaisuihin liittyviä seikkoja. Tällaisia seikkoja voivat olla esim. elinkaarikustannusten huomioiminen, valmistusmateriaalit ja niiden ympäristömerkit, kiinteistötekniikan energiatehokkuus osana hiilijalanjäljen vähentämistavoitteita.

Tuomioistuinvirasto laatii laitoksen vuosittaisen hankintasuunnitelman. Hankintojen hoitaminen nykyistä keskitetymmin on siis mahdollista tuomioistuinten ja Tuomioistuinviraston kuuluessa samaan kirjanpitoyksikköön. Tuomioistuimet saavat Tuomioistuinvirastosta tällä hetkellä tukea myös tarjouskilpailuihin sekä hankejohtamiseen tilahankkeissa. Tilahankkeet kuten väistötiloihin muuttaminen eivät pääsääntöisesti ole tuomioistuinten hallinnossa osaamisen keskiössä. Nykyisellään useat tuomioistuimet ovat läpikäyneet erilaisia tilahankkeita yhdistymisten tai tilojen peruskorjauksen muodossa. Kussakin hankkeessa on inventoitu hävitettäväksi suuri määrä kalustekantaa, mutta myös tehty uusia hankintoja. Tämä ei ole ollut kestävän kehityksen periaatteiden mukaista talouden tai toimitilojen hallintaa, mutta välttämätöntä koska vanhat kalusteet eivät mahdu enää uudentyyppisiin tilaratkaisuihin. Vanhojen kalusteiden kierrätystä tulee kuitenkin edistää.
Vuonna 2022 selvitettiin, miten Hankinta-Suomen tavoitteet ja toimenpiteet toteutetaan Tuomioistuinlaitoksessa.


Mittari: Tuomioistuinlaitos käyttää hankintamenettelyihin sähköisenä työkaluna Cloudia Oy:n Hanki -järjestelmää, jonka kautta tehdään kynnysarvot ylittävien sekä tuomioistuinlaitoksen pienhankintarajan ylittävien hankintojen kilpailutus. Vuoden 2022 aikana järjestettiin kaikkiaan viisi kilpailutusta, joissa huomioitiin kestävän kehityksen ehtoja. Kilpailutukset koskivat siivousta ja toimitilakalusteita, lisäksi oli yksi muuttokilpailutus. Sopimuskauden hankinta-arvo viidellä kilpailutuksella 5 oli lähes 4 M€.

Julkaistu 12.5.2023