7. Vihreän siirtymän edistäminen

Toimintatapoja huomioimalla tuomioistuinlaitos voi osaltaan vaikuttaa myös kestävän kehityksen tavoitteeseen 13. Toimia kiireellisesti ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia vastaan, ennen kaikkea alatavoitteen 13.3. (Parantaa ilmastonmuutoksen hidastamiseen, sopeutumiseen, vaikutusten lievittämiseen ja ennakkovaroituksiin liittyvää koulutusta, tietämyksen lisäämistä sekä kansalaisten ja instituutioiden valmiuksia.) osalta. Myös lainkäytöllä vaikutetaan tavoitteen edistämiseen. Tuomioistuinlaitoksen toimia ympäristön kannalta kuormittavien vaikutusten lieventämiseen kuvataan luvussa 8.

Hallituksen pyrkimyksenä on nopeuttaa merkittävällä tavalla irtautumista fossiilisesta energiasta sekä tukea uuden teknologian käyttöönottoa (vihreä siirtymä). Lainkäytön kautta tuomioistuimet vaikuttavat vihreän siirtymän toteutumiseen.

Vihreällä siirtymällä tarkoitetaan siirtymää kohti ekologisesti kestävää taloutta ja kasvua, joka ei johda luonnonvarojen ylikulutukseen. Hankkeisiin liittyvien lupavalitusten arvioidaan lisäävän hallinto-oikeuksien työmäärää ja ympäristö-, maankäyttö- ja rakennusasioiden käsittelyaikojen lyhentämiseen onkin osoitettu lisämäärärahaa.

Lainsäätäjä on antanut tietyille vihreän siirtymän investointeja koskeville ympäristönsuojelulain ja vesilain mukaisille lupahakemuksille väliaikaisen etusijan vuosille 2023—2026. Lisäksi näitä hankkeita koskevia valitusasioita käsitellään hallintotuomioistuimissa kiireellisinä vuosina 2023—2028. Myös maankäyttö- ja rakennuslakiin on lisätty väliaikainen säännös uusiutuvan energiantuotannon kannalta merkittäväksi katsottavaa asemakaavaa koskevan valituksen ja tuulivoimarakentamista ohjaavaa yleiskaavaa koskevan valituksen käsittelystä kiireellisinä vuosina 2023—2028. Lainsäädännön muutokset ovat tulleet voimaan 1.1.2023. Tuomioistuinvirasto on yhteistyössä hallinto-oikeuksien kanssa ideoinut Haipa-asiankäsittelyjärjestelmään tehtävät muutokset, joiden avulla vihreän siirtymän asioiden määriä, ratkaistuja asioita ja käsittelyaikoja pystytään seuraamaan.


Mittari: Vihreän siirtymän asioiden asiamäärät ja ratkaistujen asioiden määrä.

Julkaistu 12.5.2023