Asiakirjapyynnön tekeminen

Jokaisella on viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) eli julkisuuslain mukaisesti oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta. Tiedonsaantia ei rajoiteta ilman laillista perustetta eikä enempää kuin suojattavan edun vuoksi on tarpeellista.

Tuomioistuinten aineistoja koskevat asiakirjapyynnöt

Yksittäisen tuomioistuimen aineistoja koskevat tietopyynnöt tulee aina osoittaa asian ratkaisseelle tuomioistuimelle. Tarkemmat ohjeet asiakirjapyyntöjen tekemiseen löydät tuomioistuinten verkkosivuilta .

Mikäli tietopyyntösi koskee tuomioistuintoiminnan tilastoja, löydät niistä tietoa täältä .

Kun tietoja haetaan tutkimustarkoitukseen kerralla useamman tuomioistuimen tietoaineistosta, tulee tutkimuslupahakemus osoittaa Oikeusrekisterikeskukselle .

Kun luovutuksen edellytykset täyttyvät, Oikeusrekisterikeskus luovuttaa oikeudenkäynnin julkisia perustietoja ja muita diaaritietoja yleisen tiedonsaantioikeuden perusteella.

Tuomioistuinvirastolla ei ole pääsyä yksittäisten tuomioistuinten asianhallintajärjestelmiin, joten se ei voi luovuttaa yksittäisten tuomioistuinten asiakirjoja. Tuomioistuinvirasto ei myöskään voi luovuttaa tietoja tietopyyntöjen perusteella oikeushallinnon valtakunnallisesta tietovarannosta, vaan tämä on säädetty nimenomaisesti Oikeusrekisterikeskuksen tehtäväksi.

Asiakirjapyynnön tekeminen Tuomioistuinvirastolle

Voit tehdä Tuomioistuinviraston tietoaineistoa koskevan asiakirjapyynnön Tuomioistuinvirastoon. Tuomioistuinvirastoon toimitettu asiakirjapyyntö kirjataan viraston asianhallintajärjestelmään . Mikäli emme voi toteuttaa asiakirjapyyntöä, annamme siitä pyydettäessä valituskelpoisen päätöksen.

Tietopyyntö tulee yksilöidä siten, että siitä käy ilmi, mitä asiakirjaa tai tietoa pyyntö koskee. Esimerkiksi asiakirjan päivämäärä tai otsikko kannattaa aina ilmoittaa, jos se on tiedossa. Tuomioistuinvirasto auttaa tarvittaessa asiakirjan yksilöinnissä. Yhteystietojen antaminen pyynnön yhteydessä helpottaa yhteistyötä etenkin, jos tietopyynnön toteuttamisessa nousee tarve esittää tarkentavia kysymyksiä. Lisäksi se, missä muodossa tiedot pyydetään annettavaksi, esimerkiksi nähtäväksi vai sähköisenä, tulosteena tai kopiona, voi vaikuttaa siihen, mitä lisätietoja pyynnön tueksi tarvitaan.

Mikäli asiakirja on julkinen, eikä ole muita tekijöitä, jotka rajoittavat asiakirjan antamista, ei tietopyyntöä tarvitse perustella tai kertoa, mihin tietoa käytetään. Tällöin tietopyynnön tekijän ei myöskään tarvitse selvittää henkilöllisyyttään.

Jos asiakirjat sisältävät henkilötietoja, on tietojen luovuttamisen edellytyksenä usein se, että tietoja pyytävällä taholla on oikeus käsitellä niitä. Tällöin on suositeltavaa ilmoittaa jo tietopyynnön jättämisen yhteydessä tiedon käyttötarkoitus tai käsittelyperuste. Jos henkilötietoja luovutetaan, on myös luovutuksen saajan huomioitava tietosuojasäännökset omassa toiminnassaan.

Tieto asiakirjasta annetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa tietopyynnön tekemisestä. Jos asian käsittely ja ratkaisu vaativat erityistoimenpiteitä tai tavanomaista suuremman työmäärän, tieto julkisesta asiakirjasta annetaan tai asia ratkaistaan viimeistään kuukauden kuluessa tietopyynnön tekemisestä.

Tuomioistuinvirasto luovuttaa pyydetyt tiedot joko sähköisesti, paperisina tai viraston toimitiloissa katsottavaksi.

Lisätietoja tietopyynnön tekemisestä Tuomioistuinvirastolle löydät Tuomioistuinviraston tiedonhallintalain (906/2019) 28 §:n mukaisesta asiakirjajulkisuuskuvauksesta.

Asiakirjajulkisuuskuvaus [pdf, 193.6 kB]

Tietopyyntö viranomaisen salassa pidettävistä asiakirjoista

Voit hakea lupaa tietojen saamiseksi Tuomioistuinviraston salassa pidettävistä asiakirjoista esimerkiksi tieteellisen tutkimuksen, tilastoinnin tai viranomaisen suunnittelutehtävää varten.

Tutustu lupahakemukseen ja täyttöohjeisiin ja täytä hakemus ohjeiden mukaisesti. Ennen hakemuksen lähettämistä varmista, että kaikki tarvittavat tiedot ja liitteet ovat mukana hakemusta lähetettäessä. Jokaisen henkilötietoja käsittelevän tulee antaa salassapitositoumus .

Jos hakemus tai sen liitteet sisältävät henkilötietoja tai salassa pidettäviä asioita (esim. JulkL 24 §:n 21 kohta, tiedot tutkimussuunnitelmasta tai tutkimuksen perusaineistosta), voit käyttää hakemuksesi lähettämiseen oikeusministeriön ylläpitämää Turvaviesti-viestipalvelua https://turvaviesti.om.fi/.

Mikäli lupa tietojen saamiseksi myönnetään, vastaa luvan saaja siitä, että aineistoa käsitellään säännösten mukaisesti. Henkilötietoja sisältävän aineiston käsittelyssä on olennaista henkilötietojen tietosuojan huomioiminen hankkeessa koko henkilötietojen käsittelyn elinkaaren ajan aina tietojen keräämisestä, käsittelystä niiden hävittämiseen tai arkistointiin. Lisätietoja siitä, kuinka tietosuoja tulee huomioida tieteellisen tutkimuksen yhteydessä, löydät täältä .

Tuomioistuinviraston yhteystiedot

Tuomioistuinviraston yhteystiedot tietopyynnön tekemiseen:
Tuomioistuinvirasto, Silkkitehtaantie 5 C, PL 100, 00085 Tuomioistuinvirasto, Puhelinvaihde: 0295650500 (suomenkielinen), 0295650440 (ruotsinkielinen), tuomioistuinvirasto(at)oikeus.fi
Tuomioistuinten ja muiden oikeushallinnon viranomaisten yhteystiedot löytyvät oikeus.fi -sivustolta

Julkaistu 11.11.2022